کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی مراتع حفاظت شده جهان نما – گرگان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی قابلیت شاخص های گیاهی حاصل از داده های سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی در مراتع شمالی منطقه حفاظت شده جهان نما‘ از داده های رقومی سنجنده تی.ام استفاده گردید. در این تحقیق با روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی‘ داده های میانی متعلق به 370 پلات در قالب 37 درصد واحد نمونه برداری جمع آوری شد. به منظور تطبیق نقاط نمونه برداری با پیکسل های مربوطه در تصاویر قومی‘ مختصات جغرافیایی واحدهای نمونه برداری با استفاده از مکان یاب ثبت گردید. برای محاسبه شاخص های گیاهی‘ میانگین رقومی 9 پیکسل مربوط به واحدهای نمونه برداری حاصل از تصاویر تصحیح هندسی شده با خطای RMS9/0 استخراج شد. همچنین همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی تعیین گردید و سپس شاخص های گیاهی مناسب جهت برآورد درصد پوشش تفکیک شدند. در نهایت محاسبات و بررسی های آماری برای معرفی مدل مناسب‘ ارائه گردید. نتایج نشان می دهد که اگر داده های میدانی در طبقات مجزا قرار نگیرند‘ داده های تی.ام قادر به تخمین آنها نمی باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص های گیاهی برگزیده‘ همبستگی قابل ملاحظه ای با داده های طبقه بندی شده میدانی (طبقه بندی براساس انحراف معیار) دارند. شاخص (TM5-TM3)/(TM5+TM3) تغییرات پوشش طبقه یک (1/88 – 9/71%) را با همبستگی 99 درصد نشان داده است. در طبقه دوم (9/71 – 6/58%) شاخص هایی که همبستگی بالایی (بیش از 85 درصد) با درصد پوشش دارند‘ شاخص های (TM6)/(TM3+TM5), (TM3-TM7)/(TM3+TM7) و (TM6)/(TM7-TM2) بالاترین همبستگی را از خود نشان داده اند. در طبقه سوم (6/58 – 2/45%)‘ شاخص (TM4/TM3) داده های درصد پوشش را با ضریب تشخیص 77 درصد برآورد کرد. در طبقه چهارم (2/45 – 7/34%) هیچ یک از شاخص ها‘ توانایی برآورد درصد پوشش گیاهی را نداشتند.

کلیدواژه‌ها