بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل ساهکل

نویسندگان

چکیده

در این بررسی خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل ساهکل و تغییرات آنها در سه ارتفاع و محور شعاعی تنه درخت تحلیل شده است. تعداد سه درخت سالم راش در جنگل شنرود ساهکل واقع در غرب لاهیجان قطع شده و از هر درخت سه دیسک از ارتفاع پایینی‘ میانی و بالایی تنه درخت (ارتفاع های 1‘ 2و 3) انتخاب گردید. نمونه های آزمونی برای اندازه گیری خواص مورد نظر یعنی رطوبت‘ جرم ویژه خشک‘ هم کشیدگی حجمی‘ طول الیاف و نسبت طول به قطر الیاف (L/D)‘ بنابر استاندارد 3131-ISO از این دیسک ها تهیه شد و داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که رطوبت چوب راش در محور شعاعی تغییرات کمی داشته‘ اما در محور طولی‘ در سه ارتفاع مورد بررسی‘ از زمین تا تاج افزایش می یابد. جرم ویژه خشک چوب در محور شعاعی از مغز تا پوست تغییرات کمی داشته و در سه ارتفاع از پایین به بالا کاهش می یابد. الگوی تغییرات هم کشیدگی حجمی بجز در ارتفاع 1 (دیسک پایینی) در محور شعاعی در دو ارتفاع دیگر از الگوی جرم ویژه خشک تبعیت می کند. منحنی تغییرات طول الیاف‘ راندمان و نسبت L/D چوب در سه ارتفاع و محور شعاعی تغییرات کمی را نشان می دهد. رطوبت‘ جرم ویژه خشک‘ هم کشیدگی حجمی و همچنین طول الیاف پوست راش در سه ارتفاع تنه‘ تغییرات کمی داشته‘ ولی راندمان الیاف پوست در بخش میانی تنه و نسبت L/D آن در پایین تنه بیشتر از قسمت های دیگر آن است.

کلیدواژه‌ها