بررسی بی مهرگان کف زی در تالاب گمیشان

نویسنده

چکیده

با توجه به نقش مهم بی مهرگان کف زی در اکوسیستم های آبی‘ هدف از انجام این بررسی‘ شناسایی وضعیت این موجودات در تالاب گمیشان بوده است. نمونه برداری توسط گرب نوع اکمن از رسوبات بستر تالاب‘ در محل 5 ایستگاه انتخابی و به مدت 12 ماه پیاپی (از اسفند 77 تا پایان بهمن 78) انجام گرفت. نمونه های به دست آمده‘ پس از رنگ آمیزی توسط محلول رزبنگال‘ به تفکیک ماکروبنتوزها و مایوبنتوزها‘ شناسایی و شمارش شدند. در میان ماکروبنتوزها‘ بیشترین تراکم مربوط به گونه Pyrgula caspia از رده شکم پایان بود. بعد از آن به ترتیب Nereis diversicolar, Balanus sp., Creastoderma sp., Abra ovata, Mytilaster lineatus و Dreissena sp. دارای تراکم های بیشتری بودند. در میان مایوبنتوزها بیشترین تراکم مربوط به راسته روزنه داران و پس از آن به ترتیب Nematoda, Ostracoda و Bivalve بود. میانگین تراکم یکساله و همچنین حداقل و حداکثر تعداد در متر مربع‘ که با احتمال 95 درصد در محل هریک از ایستگاه ها قابل مشاهده است‘ به طور جداگانه برای ماکروبنتوزها و مایوبنتوزها محاسبه شد. همچنین پراکنش جمعیت های مربوط به تمام بی مهرگان مورد بررسی در بستر بالاب‘ به صورت لکه ای به دست آمد. بر اساس 3 شاخص مختلف‘ تنوع بی مهرگان کف زی بررسی شده و از این لحاظ‘ بستر تالاب در محل ایستگاه های نمونه برداری مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها