مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با روش ژئومرفولوژی

نویسندگان

چکیده

به منظور انجام مطالعات خاک شناسی‘ روش های متفاوتی از سوی متخصصان مختلف ارائه شده است که از آن جمله می توان به روش های زمین شناسی‘ ژئومرفولوژی‘ ارزیابی خاک ها و اراضی و روش آمایش سرزمین اشاره کرد. در این مطالعه به منظور بررسی خاک شناسی منطقه طالقان با روش ژئومرفولوژی‘ شش زیر حوزه در بالا طالقان‘ میان طالقان و پایین طالقان طوری انتخاب شدند که هر دو زیرحوزه تقریباً مقابل هم و در جهت جغرافیایی عکس قرار داشتند. سپس با استفاده از عکس های هوایی و بازدیدهای صحرایی‘ نقشه رخساره های ژئومرفولوژی هر شش زیرحوزه تهیه و اقدام به حفر پروفیل خاک و مطالعات خاک شناسی گردید. مطالعات ژئومرفولوژی نشان می دهد که تقریباً تمامی شش زیرحوزه از واحد کوهستانی تشکیل شده (البته زیرحوزه هایی مثل زیرحوزه شهرک طالقان دارای تپه ماهور و ... نیز می باشند) و فرایندهای فرسایش و تخریب مشتمل بر فرسایش آبی و هوازدگی فیزیکی و به صورت جزئی شیمیایی در آن حاکم اند که در نتیجه رخساره های متعددی را ایجاد کرده اند. نتایجی که از نتیجه آزمایشگاهی نمونه های خاک پروفیل حفرشده به دست آمده‘ نشان می دهد که روش ژئومرفولوژی با دقت بالایی می تواند مرز خاک های متفاوت را از یکدیگر تفکیک کند.

کلیدواژه‌ها