بررسی بعضی ویژگی های بوم شناسی و زیست شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب انزلی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه بعضی از ویژگی های بوم و زیست شناسی از قبیل سن‘ رشد و تولید مثل 296 عدد کلمه مهاجر به تالاب انزلی‘ از اواسط آبان ماه 1378 تا اواسط آذرماه 1379 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت ماهانه و در زمان اوج مهاجرت کلمه در ماه های اسفند و فروردین به صورت هفتگی صورت پذیرفت. نسبت جنسی کلمه های مهاجر به تالاب انزلی برابر ?1:?17/1 به دست آمد که حتی در سطح 10% معنی دار نبود. ولی نسبت های جنسی براساس تعداد در هر گروه سنی‘ تفاوت معنی داری را در سطح 5/0% نشان داد. همبستگی معنی داری بین طول کل بدن‘ وزن بدن‘ شعاع فلس ها و سن ماهی وجود داشت ( 001/0P<). پس از انجام مطالعات پیشینه پردازی بر روی فلس و محاسبه طول ماهیان‘ بیشترین رشد در سنین یک و دو سالگی به دست آمد. میزان رشد لحظه ای نیز در سنین یک سالگی و دوسالگی بیشترین مقدار بود. نمایه غده جنسی با سن متناسب بود. اوج منحنی نمایه غده جنسی برای کلمه های نر و ماده در ماه اسفند به دست آمد. قطر تخمک ها بین 3/1 – 95/0 میلی متر متغیر بود و هم آوری مطلق با سن ماهی متناسب بود.

کلیدواژه‌ها