نویسنده = سادات فیض نیا
بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی در رسوبدهی حوزه‌های آبخیز

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

محمد شعبانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ امیر سررشته‌داری


بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

باقر قرمز چشمه؛ سادات فیض نیا؛ جعفرغیومیان؛ غلامرضا زهتابیان


بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا؛ فریدون سرمدیان


اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

علی رضایی؛ محمد مهدوی؛ کارولوکس؛ سادات فیض نیا؛ محمد حسن مهدیان


مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

محمد جعفری؛ فریدون سرمدیان؛ ابوالفضل معینی؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا


مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

محمدرضا میرزایی؛ محمود عرب خدری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی


بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی: منطقه بافق

دوره 55، شماره 3، مهر 1381

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سادات فیض نیا؛ محمدجواد قانعی بافقی


آنالیز ناحیه ای رسوب معلق با استفاده از معادله رگرسیونی در حوزه آبخیز گرگانرود

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381

جواد وروانی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی؛ محمود عرب خدری


پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیزشلمانرود در استان گیلان

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380

سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد حسن زاده نفوتی