دوره و شماره: دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 1431، تیر 1382 (1و2) 
4. تعیین اندازه سطح حفره تاج پوشش برای بهبود زادآوری طبیعی راش

سیدرضا موسوی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود طبری؛ محمدرضا پورمجیدیان


11. بررسی الگوی زمانی و مکانی چرا در البرز شرقی

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرایی؛ محمدرضا مقدم؛ مرتضی فرهادی