دوره و شماره: دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 1431، تیر 1382 (1و2) 
تعیین اندازه سطح حفره تاج پوشش برای بهبود زادآوری طبیعی راش

سیدرضا موسوی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود طبری؛ محمدرضا پورمجیدیان


بررسی الگوی زمانی و مکانی چرا در البرز شرقی

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرایی؛ محمدرضا مقدم؛ مرتضی فرهادی