GNP سبز و روش های محاسبه آن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، ضمن اشاره به نقایض سیستم حساب های ملی (SNA) در توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و با ذکر مطالعات تجربی از احتساب استهلاک منابع طبیعی در حساب های ملی، اهمیت برهم کنش محیط زیست و اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. سپس با ارائه یک مدل کینزی، روند GNP سبز نشان داده می شود. GNP سبز (ENP) عبارت است از:
ENP=GNP-Dm(t)-Dn(t)
که Dها استهلاک منابع هستند. برای محاسبه استهلاک، تعدیل هارتویک در سه سطح (منابع پایان پذیر، منابع پایان ناپذیر و آلودگی ها) ارایه می شود. در نهایت روش های کاربردی سنجش استهلاک منابع طبیعی مطرح می گردد و با برآورد این استهلاک، از GNP متعارف به GNP سبز می رسیم.

کلیدواژه‌ها