برنامه ریزی صنایع سلولزی کشور براساس استفاده از باگاس با استفاده از مدل ریاضی تحقیق در عملیات

نویسندگان

چکیده

به منظور برنامه ریزی بهینه توسعه آتی صنایع سلولزی کشور با استفاده از ماده اولیه باگاس، محدودیت های اجرایی از قبیل سرمایه، کشش بالقوه بازار و حجم مواد اولیه مدنظر قرار گرفت. به این منظور، نتایج حاصل از الویت بندی صنایع سلولزی با استفاده از مدل ریاضی تصمیم گیری های چندمعیاره مورد استفاده قرارگرفته و در نتیجه مطلوبیت های حاصل از بکارگیری مدل تاپسیس در حالت فازی به عنوان ضرایب فنی تابع هدف در مدل ریاضی برنامه ریزی خطی با اعداد صحیح لحاظ گردید. مدل تلفیقی حاصله، با استفاده از 15 متغیر و 25 محدودیت اجرایی، به منظور تعیین حجم تولید و توالی احداث و بهره برداری از واحدهای صنایع سلولزی در یک دوره زمانی 5 ساله استفاده شد. به این ترتیب برای تولید 350 هزار تن خمیر و کاغذ چاپ و تحریر، 133500 تن تخته فیبر نیمه سنگین و 66750 تن تخته خرده چوب برنامه ریزی گردید.

کلیدواژه‌ها