بررسی تاثیر خصوصیات خاک و تغییرات ارتفاع بر پراکنش دوگونه درمنه (Artemisia) (مطالعه موردی: مراتع مناطق وردآورد، گرمسار و سمنان)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر خصوصیات خاک و تغییرات ارتفاع بر پراکنش دوگونه درمنه (Ar. Aucheri و Ar. Siberi) بعد از شناسایی رویشگاه های این دو گونه در مناطق وردآورد، گرمسار و سمنان، اطلاعات پوشش گیاهی، خاک و توپوگرافی از رویشگاه های مختلف جمع آوری گردید. نمونه برداری در مناطق معرف هر رویشگاه به روش تصادفی – سیستماتیک انجام شد. اندازه پلات های نمونه برداری با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و نوع گونه های گیاهی به روش سطح حداقل تعیین گردید. تعداد پلات ها با توجه به تغییرات وضعیت هر رویشگاه به طور متناسب انتخاب و پس از جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که خصوصیات ماده آلی، نیتروژن، بافت و گچ خاک و ارتفاع از سطح دریا از مهمتری عوامل موثر در پراکنش دو گونه مذکور در مناطق مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها