تعیین الگوی بهینه بهره برداری از منابع حوزه های آبخیز با استفاده از برنامه ریزی هدف

نویسندگان

چکیده

امروزه جوهر علم مدیریت در شیوه مدلسازی متجلی است و روش های برنامه ریزی در جهت تخصیص بهینه منابع کمیاب برای به دست آوردن بیشترین منافع از مهمترین ابزارهای کاربردی علم مدیریت به شمار می رود. در برنامه ریزی های کشاورزی و منابع طبیعی در مقایسه با بخش صنعت، تصمیم گیران معمولاً با بهینه کردن همزمان چندین هدف مواجه اند. در این تحقیق که در زیر حوزه گرمابدشت حوزه قره سو منطقه گلستان انجام گرفته، سعی شده است با بهره گیری از روش برنامه ریزی هدف، علاوه بر اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به اولویت بندی الگوها ، الگوی بهینه بهره برداری منابع حوزه آبخیز را در گزینه های مختلف برنامه ریزی هدف، نتایج واقع بینانه و انعطاف پذیری را نسبت به برنامه ریزی خطی سنتی ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها