بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزار جریب بهشهر

نویسندگان

چکیده

با شناخت و مراقبت درست از اکوسیتم های مناطق کوهستانی مرتفع، بهتر می توان زیستگاه های طبیعی، تنوع زیستی و آب و خاک این مناطق آسیب پذیر را حفاظت نمود. در این شناخت درک و آگاهی از تاثیر متقابل عوامل زنده و غیرزنده اکولوژیک بر گیاهان به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی ضروری است. تحقیق حاضر به منظور شناخت شباهت اکولوژیک بین اجتماعات گیاهای مراتع ییلاقی هزارجریب واقع در زیرحوزه تجن (زارم رود) از ارتفاعات البرز انجام گرفت. اجتماعات گیاهی منطقه بر اساس معیار فلوریستیک – فیزیونومیک تفکیک و شباهت های اکولوژیک بین اجتماعات مذکور به روش رسته بندی قطبی (بری – کورتیس) با به کارگیری شاخص سورنسون تعیین گردیدند. برای تفسیر و درک بهتر الگوی پراکنش گیاهان، غیر از به کارگیری نقشه های همباران، ارتفاع، شیب، جهت، ...در هر اجتماع گیاهی نسبت به حفر حداقل سه پروفیل خاک در جهت شیب غالب به منظور اطلاع از خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک اقدام شد. تجزیه و تحلیل داده های برداشت شده از 6 اجتماع گیاهی منطقه به روش رسته بندی باعث تفکیک اجتماعات مذکور در سه گروه، درختچه ای لور – اوری، سوزنی برگ ارس و بالشتکی ها – گندمیان شد. تجزیه و تحلیل آثار عوامل اکولوژیک مطالعه شده نشان داد که با کاهش بارندگی اجتماعی لور – اوری (Carpinus orientalis-Quercus macranthera) با اجتماع ارس (Juniperus communed-Juniperus Sabina) و سپس بالشتکی ها – گندمیان جایگزین شده اند. همچنین نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که آشیان اکولوژیک اجتماعات ارس شیب های تند و خاک های کم عمق با مواد آلی کم و دارای درصد بالای شن، سنگ ریزه و آهک می باشد. در حالی که اجتماع لور – اروری در خاک های عمیق با مواد آلی نسبتاً بیشتر و درصد شن، سنگ ریزه و آهک ناچیز پراکنش یافته اند. اجتماعی بالشتکی – گندمیان در اراضی کم شیب نسبتا هموار قرار گرفته اند. تغییرات PH و EC خاک در این اجتماعات ناچیز بوده است.

کلیدواژه‌ها