برسی اثر استفاده از سازگار کننده بر روی خواص مکانیکی مواد مرکب پلی پروپیلن و آرد چوب با استفاده از تحلیل مکانیکی – دینامیکی (DMA)

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این پژوهش، اثر استفاده از سازگارکننده MAPP بر روی خواص مکانیکی مواد مرکب پلی پروپیلن و آرد چوب با استفاده از تحلیل مکانیکی – دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد مرکب با دو سطح 25 و 50 درصد وزنی آرد چوب و دو سطح 1 و 2 درصد وزنی سازگارکننده ساخته شدند و برای مقایسه، مواد مرکب بدون سازگارکننده و با درصدهای مشابه آرد چوب تهیه گردیدند. آزمون های استاتیک شامل کشش و خمش بر روی نمونه ها انجام پذیرفت. آزمون مکانیکی – دینامیکی در حالت اسکن دما و با دامنه 60- تا 120+ درجه سانتی گراد انجام گردید. نتایج نشان دادند که استفاده از سازگارکننده در بهبود خواص مکانیکی مواد مرکب تولیدی بسیار موثر می باشد و این از نظر آماری معنی دار است. اثر سازگار کننده بر انتقال های عمده پلی مر ناچیز بود اما اثر درصد الیاف بر شدت و موقعیت انتقال آلفا کاملا متناسب با درصد الیاف مشاهده گردید. همچنین دمای اتنقال شیشه ای ترکیبات بر اثر افزایش سازگارکننده ثابت باقی ماند در حالی که افزایش درصد الیاف اندکی آنرا کاهش داد. طیف فاکتور اتلاف مکانیکی نشان داد که در دماهای بالای 40 درجه سانتی گراد اتلاف انرژی مواد مرکب فاقد سازگارکننده افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها