ببررسی دوام چوب صنوبر (Populus deltoides Barter.Ex Marsh) در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA در برابر قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor (L.:Fr.) Quel.

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تاثیر قارچ رنگین کمان (coriolus versicolor) بر روی دوام درون چوب و برون چوب صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA (مس – کرم – آرسینگ) مورد بررسی واقع شد. CCA یکی از مواد شیمیایی محلول در آب است که به حالت خلاء، فشار (روش بتل) با غلظت سه درصد برای اشباع نمونه ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از روش Kolleschal مطابق با استانداردهای B.S.838:1961 و DIN 5217 و از طرح فاکتوریل با بلوک های کاملا تصادفی بکارگرفته شد. بعد از 14 هفته مجاورت نمونه هایی چوبی با قارچ مورد نظر (در حرارت C24 و رطوبت نسبی 75 درصد) کاهش جرم، مقاومت فشاری الیاف و سختی نمونه ها اندازه گیری شد. کاهش جرم درون چوب بیشتر از برون چوب بود و کاهش جرم نمونه های شاهد بیشتر از نمونه ها اشباع شده بود. مقاومت فشاری موازی الیاف برون چوب بیشتر از درون چوب بود و مقاومت فشاری موازی الیاف نمونه های شاهد بود. اما بدون درنظر گرفتن تاثیرات قارچ، CCA باعث کاهش مقاومت فشاری موازی الیاف شد. تفاوت مهمی بین مقاومت به سختی برون چوب و درون چوب وجود نداشت. اما مقاومت به سختی نمونه های اشباع شده بیشتر از نمونه های شاهد بود. اما بدون درنظر گرفتن تاثیرات قارچ، CCAباعث افزایش مقاومت به سختی می شود.

کلیدواژه‌ها