بررسی فلورستیک و جغرافیای گیاهی پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون

نویسندگان

چکیده

پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون، در مجموع با مساحت 169200 هکتار در استان کرمان واقع شده و از سال 1350 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. با هدف شناسایی گونه های گیاهی این منطقه و تکمیل اطلاعات مربوط به فلور آن و همچنین بررسی جایگاه این منطقه در جغرافیای گیاهی ایران، نمونه های گیاهی از بخش های مختلف منطقه در دو فصل رویشی سال های 1377 و 1378 جمع آوری و سپس مورد شناسایی قرار گرفت. ضمن مشخص کردن شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی شناسایی شده، طیف زیستی و جغرافیایی رستنی های منطقه ترسیم گردید. همچنین فهرست گیاهان شناسایی شده در سه گروه درختان و درختچه ها، بوته ای ها و گونه های علفی و گراس ها تنظیم شد. از این گروه ها، به ترتیب 67، 147و 237 (درمجموع 451) گونه و زیرگونه متعلق به 279 جنس گیاهی و 74 خانواده شناسایی شد. تعداد 108 گونه و زیرگونه برای اولین بار از این منظقه گزارش گردید. براساس نتایج به دست آمده بیشترین غنای گونه ای در منطقه مورد مطالعه مربوط به خانواده Compositae با تعداد 57 گونه است. طیف زیستی رستنی های منطقه بیانگر آن است که در کل منطقه، شکل زیستی همی کریپتوفیت با 9/35 درصد غالب است و پس از آن شکل های زیستی تروفیت، فانروفیت، ژئوفیت و کامیفیتبه ترتیب با 8/24، 3/19، 4/10، 1/9 درصد در رده های بعدی قرار دارند. بررسی طیف جغرافیای رستنی های منطقه نشان می دهد که 3/52 درصد گیاهان شناسایی شده متعلق به منطقه رویشی ایران – تورانی هستند و 6/12 درصد گونه ها خاستگاه صحرا – سندی دارند. در عین حال، 2/10 درصد از گونه ها بین این دو منطقه مشترکند. علاوه بر این، 8 درصد گونه ها بین مناطق رویشی ایران – تورانی و مدیترانه ای مشترک بوده و 9/16 درصد باقیمانده گونه ها به سایر مناطق رویشی وابسته اند یا مشترک بین چند منطقه رویشی می باشند.

کلیدواژه‌ها