مقایسه کارایی اندازه و شکل های مختلف پلات جهت برآوردن تولید درمناطق استپ، استپ مرتفع و نیمه استپ ایران

نویسندگان

چکیده

بخشی از کارایی نمونه گیری، به انتخاب صحیح اندازه و شکل پلات بستگی دارد. این مطالعه جهت مقایسه کارایی اندازه و شکل های مختلف پلات برای برآورد تولید درسه منطقه استپ، استپ مرتفع و نیمه استپ ایران به اجرا درآمد. هشت اندازه (25/0، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 3 و 4 متر مربع) و سه شکل پلات (مربع، مستطیل و دایره) تیمارهای مورد مقایسه بودند که از هر تیمار در هر منطقه 30 نمونه در امتداد 15 ترانسکت به طور تصادفی – سیستماتیک تهیه گردید. نتایج آماری این تحقیق نشان می دهد که معمولاً پلات های کوچکتر، دارای داده هایی با توزیع غیرنرمال و حداکثر چلوگی هستند و در بین فرم های مختلف رویشی نیز توزیع غیرنرمال و حداکثر چولگی برای فرم های رویشی دارای پراکنش تنک و تراکم اندک بوده است. عدم همسانی واریانس اندازه های مختلف پلات، حاکی از آن است که پلات های مختلف بخش های متفاوتی از جامعه گیاهی را نمونه گیری کرده اند. پلات های بزرگتر به واسطه در برداشتن تغییرات بیشتری از خصوصیات پوشش گیاهی، معمولاً دارای حداقل ضریب تغییرات بوده اند. تجربه واریانس داده های تولید برای مناطق مورد مطالعه دارای نتایج مشابهی بوده و همواره شکل پلات در برآورد تولید اختلاف معنی داری نداشته است. اندازه مناسب پلات بیشتر به نحوه پراکنش گیاهان بستگی داشته، به طوری که اندازه مناسب پلات برای هر یک از فرم های رویشی متفاوت بوده است. به منظور برآورد تولید کل، اندازه های 1 و 5/1 متر مربع برای مناطق استپ و استپ مرتفع و اندازه های 5/0 و 1 متر مربع برای منطقه نیمه استپ مناسب تر بوده اند.

کلیدواژه‌ها