تهیه لیگنوسولفونیک اسید از لیگنین کرافت پهن برگان

نویسندگان

چکیده

لیگنوسولفات سدیم قابل در آب، بر اثر واکنش لیگنین کرافت غیرقابل تحمل در آب، به دست آمده از مایع پخت سیاه، با Na2SO3 یا Na2S2O5 در یک راکتور فولادی در فشار 7 اتمسفر و دمای c175 و در PH کنترل شده 5/6 تهیه شده و سپس، طیف FT-IR و UV فرآورده حاصل، با طیف های لیگنوسولفونات وارداتی (شاهد) مقایسه گردید. همچنین با استفاده از روش کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC) وزن مولکولی متوسط نمونه های پلیمری تهیه و شاهد تعیین و مقایسه شد و نتایج حاصل ارزیابی گردید. این نتایج نشان داد که سولفوناسیون لیگنین کرافت در شرایط معین با بازده خوبی انجام شده است و ویژگی های ترکیب حاصل با نمونه شاهد درحد مطلوب است.

کلیدواژه‌ها