مقایسه روش جنگلداری همسال و ناهمسال در جنگل های منطقه گلبند – نوشهر

نویسنده

چکیده

مطالعه انجام شده با اتکا به روش آماربرداری سیستماتیک با نقطه شروع تصادفی و اندازه گیری عواملی مانند قطر و ارتفاع درختان، طول تاج، درصد تاج پوشش، اشکوب بندی، ترکیب گونه های درختی و همچنین وضعیت زادآوری نهال ها در دو طبقه با ارتفاع کوتاهتر از 30/1 متر و بلندتر از 30/1 متر و همچنین شناسایی گونه های علفی موجود در قطعات نمونه، مبین این نکته است که علی رغم شرایط رویشگاهی در سری های شوراب (همسال) و جمند (ناهمسال) و قطعه شاهد، دستیابی به اهداف دانه زاد همسال در سری شوراب تحقق نیافته است. چنین استنتاج می شود که اعمال روش دانه زاد ناهمسال (تک گزینی) در سری جمند بمراتب بیشتری داشته است، به طوری که آمیختگی و تنوع گونه در زادآوری ها و تعداد گونه های کلیماکس و تعداد درختان با طول تاج کوتاهتر از 50 درصد نصف ارتفاع درخت و متوسط تاج پوشش درختی و تعداد در هکتار درختان در روش نهاهمسال بیشتر است.

کلیدواژه‌ها