بررسی قابلیت اشباع خرده چوب ها در فرآیند خمیرسازی APMP (سودای سرد)

نویسندگان

چکیده

فرایند خمیرسازی شیمیایی – مکانیکی پروکسید در محیط قلیایی یا فرایند سودای سرد (APMP)، شامل هشت مرحله است. دو مرحله مهم از مراحل هشت گانه، مراحل پی در پی بخاردهی و اشباع خرده چوب ها از محلول محتوی قلیا، پروکسید هیدروژن و ترکیبات تثبیت کننده پروکسید است که نقشی تعیین کننده در موفقیت آمیز بودن مراحل بعدی، یعنی لیفی کردن خرده چوب ها و پالایش خیمر حاصل دارد. در اشباع خرده چوب ها، غلظت مایع اشباع کننده، درجه حرارت و طول مدت اشباع اشاره کرد. در این تحقیق، با استفاده از محلول اشباع کننده محتوی هیدروکسید سدیم، اثر هر یک از عوامل بر اشباع خرده چوب ها، و در مواردی اثر متقابل و همزمان دو عامل بر اشباع خرده چوب ها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از این نظر، چوب صنوبر، مناسب ترین چوب برای تبدیل به خمیر شیمیایی مکانیکی با استفاده از فرایند APMP است.

کلیدواژه‌ها