نویسنده = محمود کرمی
ترکیب پلاسمای منی در تاس ماهی ایرانی: تاثیر تکرار اسپرم‌کشی بر ترکیب یونی و فشاراسمزی

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

سیدمحمدهادی علوی؛ باقر مجازی‌امیری؛ جکی کوسون؛ محمود کرمی؛ محمد پورکاظمی


بررسی ساختار جمعیتی ماهی سوف (Sander lucioperca) در آب‌های ایرانی دریای خزر و تالاب انزلی با استفاده از سیستم Truss

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

آرش اکبرزاده؛ محمود کرمی؛ شعبانعلی نظامی؛ سهیل ایگدری؛ مجید بختیاری؛ حسین خارا


بررسی بعضی ویژگی های بوم شناسی و زیست شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب انزلی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیایی؛ اصغر عبدلی


بررسی ریخت سنجی فوک دریای خزر در محدوده ساحل بندر انزلی

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379

علیرضا میرزاجانی؛ محمود کرمی


تعیین زیتوده و بر آورد تولید در رودخانه های آغشت و کردان

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379

محمدرضا احمدی؛ محمود کرمی؛ رضوان ا... کاظمی


زیتوده گیاهان آبزی چیره در تالاب هشیلان

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379

محمود کرمی؛ بهرام زهزاد؛ محمدابراهیم پور کاسمانی