بررسی ساختار جمعیتی ماهی سوف (Sander lucioperca) در آب‌های ایرانی دریای خزر و تالاب انزلی با استفاده از سیستم Truss

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ساختار جمعیتی ماهی سوف(Sander lucioperca) در آب‌های حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌سنجی سیستم تراس بررسی شد. نمونه‌ها از مناطق اصلی صید این گونه در سواحل ایرانی دریای خزر یعنی سواحل غربی و شرقی گیلان و همچنین تالاب انزلی به دست آمد. بیست و هفت فاصله ریخت‌سنجی سیستم تراس و همچنین قطر چشم و فاصله بین دو چشم در هر ماهی اندازه‌گیری شد. در نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکطرفه (One- way ANOVA)‌ برای ویژگی‌های ریخت‌سنجی اصلاح شده، 13 ویژگی در بین نمونه‌ها در سطوح مختلف تفاوت معنی‌داری داشت که نشان دهنده تنوع به نسبت زیاد فنوتیپی در ماهیان سوف سه منطقه مورد بررسی است. نمودار حاصل از توابع متمایز کننده 1 و 2 نشان داد که ذخایر ماهی سوف سواحل شرق گیلان به مقدار بسیار زیادی از سوف سواحل غرب گیلان و تالاب انزلی متفاوت است، در حالی‌که نمونه‌های سوف سواحل غرب گیلان و تالاب انزلی به هم نزدیک تر بودند. همچنین به طور میانگین 6/82 درصد از افراد به طور صحیح در جمعیت اصلی خود جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها