زیتوده گیاهان آبزی چیره در تالاب هشیلان

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین زیتوده (بیوماس) گیاهان آبزی چیره تالاب هشیلان بوده است. برای تعیین زیتوده 454 پلات یک متر مربعی (1 متر×1متر) در 15 ترانسکت در فواصل معین انتخاب و درصد پوشش در هر پلات برآورد و سپس به زیتوده تبدیل گردید. بیشترین مقدار زیتوده در تالاب مربوط به گونه carex distans با میانگین 402/0 کیلوگرم در متر مربع و کمترین آن مربوط به گونه cladium mariscus با میانگین 005/0 کیلو گرم در متر مربع تعیین شده است. میانگین مقدار زیتوده تنها در پلات های واجد گونه نیز محاسبه و به همراه آمار توصیفی مربوطه ارائه گردیده است. در این حالت گونه domingnsis Typha با 912/1 کیلوگرم در متر مربع بیشترین مقدار(اشتباه معیار 125/0 کیلوگرم) و گونه juncus articulatus با 614/0 کیلوگرم در متر مربع (اشتباه معیار086/0کیلوگرم) کمترین مقدار زیتوده را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها