رابطه طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی : صید گاه ترکمن در صید تابستان )

نویسندگان

چکیده

در بین 40 گونه ماهی با ارزش و اقتصادی از نظر صید درحوزه دریای خزر 6 گونه ماهیان خاویاری منحصربه فرد هستند تاس ماهی ایرانی یکی از 5 گونه زنده خانواده تاس ماهیان در بخش جنوبی دریای خزر می باشد مطالعه بر روی ارزیابی ذخایر اقتصادی ماهیان خاویاری در مدیریت صیادی موثر در جمعیت های تولید مثل کننده مهم است هدف این مطالعه بررسی ترکیب های سنی جنسی و طولی و وزنی و ارایه مدل های رگرسیونی برای تعریف رابطه طول و وزن ماهی رشد وزنی و رشد طولی تاس ماهی ایرانی صید شده ار سواحل جنوب شرقی دریای خزر درهنگام صید تابستانه بوده است این پژوهش درسال 1380 در صیدگاه ترکمن واقع درناحیه 4 شیلات ایران انجام شده است تعداد 80 تاس ماهی ایرانی(31 عدد نر و 49 عدد ماده) نمونه برداری شدند طول چنگالی و وزن کل ماهیان اندازه گیری شد و تعیین سن ماهیان با استفاده از شعاع اول باله سینه ای انجام گردید نتایج نشان داده است که میانگین های سن طول فورک و وزن کل ماهیان جنس ماده بیشتر از ماهیان جنس نر بوده است( p<0/05،p<0/01، p<0/01 به ترتیب) 25/61 درصد از صید تاس ماهی ماده بود درکل 25/6 درصد نمونه ها نابالغ بودند ماهیان نر نسبت به ماده زودتر بالغ می شوند سن بلوغ برای ماهیان ماده و نر به ترتیب بیشتر از 19 سال و بیشتر 17 سال محاسبه شد با افزایش طول بدن وزن بدن ماهی نیز افزایش می یابد( 0/01>p) باافزایش سن ماهی طول فورک و وزن کل ماهی افزایش یافته است ( 0/01>p)رابطه های به دست آمده برای رشد وزنی و رشد طولی تاس ماهی ایرانی ماده و نر در سطح بسیار بالایی معنی دار بوده است( 0/01>p) این پژوهش نشان می دهد که درحال حاضر فشار صید بر روی تاس ماهی جنس ماده در حال افزایش است که می تواند بابرنامه ریزی حفاظت زیستی کاهش یابد وضعیت ترکیب جنسی و رسیدگی جنسی ماهیان خاویاری تحت تاثیر فعالیت های انسانی می باشد رابطه های طول فورک و وزن کل رشد طولی و رشد وزنی درارتباط با فاکتورهای تغذیه ای شرایط محیطی زیستگاه مانند درجه حرارت واکسیژن و رقابت غذایی جانوران دیگر درزیستگاه می باشد .