ترکیب پلاسمای منی در تاس ماهی ایرانی: تاثیر تکرار اسپرم‌کشی بر ترکیب یونی و فشاراسمزی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ترکیب پلاسمای منی شامل ترکیب یونی (میلی مول در لیتر) و فشار اسمزی (میلی‌اسمول بر کیلوگرم) در تاس ماهی ایرانی و ارتباطات فیزیولوژیک آنها در تکرارهای مختلف اسپرم‌کشی (3 تکرار با توالی 12 ساعت بعد از رسیدگی جنسی) بررسی شد. به‌این منظور از منی 9 مولد تاس ماهی ایرانی که 24 ساعت بعد از تحریک اسپرم‌سازی با تزریق داخل عضلانی عصاره هیپوفیز تاس ماهی به روش اسپرم‌کشی دستی استحصال شدند، استفاده شد. متوسط مقدار اسمولالیتی، سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم و منیزیم در اسپرم‌کشی اول به ترتیب 1/8 ± 56/82 (میلی‌اسمول بر کیلوگرم)، 82/6 ± 44/62، 88/0 ± 92/6، 41/5 ± 11/21، 03/0 ± 79/0 و 03/0 ± 51/0 (میلی مول در لیتر) بود. فشار اسمزی در اسپرم‌کشی اول از اسپرم‌کشی‌های دوم و سوم بیشتر بود (05/0P<). غلظت یون‌های تک‌ظرفیتی بیشتر از یون‌های دو ظرفیتی بود (001/0P<). تغییرات منیزیم، کلر و سدیم مانند دیگر یون‌ها و فشار اسمزی نبود، یعنی در اسپرم‌کشی دوم کاهش و در اسپرم‌کشی سوم افزایش یافت. به‌هرحال، اختلاف معنی‌داری بین غلظت یون‌ها در تکرارهای مختلف اسپرم‌کشی مشاهده نشد (05/0P>).

کلیدواژه‌ها