بررسی ریخت سنجی فوک دریای خزر در محدوده ساحل بندر انزلی

نویسندگان

چکیده

فوک دریای خزر تنها گونه پستاندار این دریا از تیره Phocidae است که در س تا سر دریای خزر حضور دارد اما حضور آن در بخشهای شمالی , یعنی جائیکه پوشش یخی محیط مناسب تولید مثل را فراهم می کند , بارزتر است. مهاجرت به بخشهای جنوبی خزر, به دلیل شرایط تغذیه ای و دمای مناسب در فصول بهار و تابستان انجام می شود که برای جبران انرژی از دست رفته مهم است.
این مطالعه در محدوده ساحل بندر انزلی روی لاشه هایی که در طی 1374 تا 1376 به ساحل آمده بودند انجام شد. بیشترین طول بدن 148 سانتیمتر و کمترین طول بدن 69 سانتیمتر بود. میانگین طول فیلیپر جلویی 7/15 سانتیمتر و میانگین طول فیلپر عقبی 6/22 سانتیمتر اندازه گیری شد. طول دم از 4 تا 12 سانتی متر متغیر بود. همچنین از 15 متغیر جمجمه اندازه گیری شده بیشترین طول جمجمه 42/18 سانتیمتر , پهنای ماستوئید بین99/7 تا 93/9 و بیشترین ضریب تغییرات در متغیرهای بینی مشاهده گردید. دو مولفه اول از PCA متغیرهای جمجمه حدود 6/93 درصد واریانس را به خود اختصاص داده بودند.
برسی محتویات معده نمونه ها نشان داد که در این حوضه عمدتاً از شگ ماهیان و کپور ماهیان تغذیه می کنند. همچنین دو نمونه جنین در کالبد گشایی لاشه هایی که به ساحل آمده بودند مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها