تعیین زیتوده و بر آورد تولید در رودخانه های آغشت و کردان

نویسندگان

چکیده

رودخانه های آغشت و کردان که از دامنه های جنوبی رشته کوههای البرز سرچشمه می گیرند‘ در سال های 75-1374 به مدت 12 ماه و در 4 ایستگاه مطالعاتی از 5 کیلومتری شمال روستای آغشت تاحوالی آزاد راه تهران- قزوین بررسی شدند.
یافته های به دست آمده از پژوهش های عوامل فیزیکی و شیمیایی آب (دما‘ سرعت جریان آب‘ آبدهی ‘ اکسیژن محلول ‘ سولفات‘ کلرور‘ pH و...) بیانگر وضعیت مطلوب شرایط فیزیکی و شیمیایی آب وعدم آلودگی حاد در رودخانه های یاد شده می باشند.
یافته های زیستی حاصل از این پژوهش یک ساله نشان دادند که رودخانه های آغشت و کردان‘ کف زیان بی مهره از 4 شاخه‘ 11 راسته‘ 30 خانواده و بیش از 35 جنس زندگی می کنند که در میان آنها کرمینه (لارو) حشرات آبزی از بیشترین درصد فراوانی (68/98درصد) و زیتوده برخوردار بوده است.
بررسی های فوق نشان دادند که تنوع‘ پراکنش و تراکم کف زیان در ایستگاه های چهار گانه و در فصول مختلف سال یکسان نبوده به طوری که تنوع زیستی‘ میزان زیتوده و قابلیت تولید نهایی (ماهی) در ایستگاه های 1و2 به ویژه در ماه های گرم سال بسیار بالا و درخور توجه می باشد.
همچنین یافته ها نشان از آن دارندکه رودخانه های آغشت و کردان از دیدگاه تقسیم بندی ساپرویی در ناحیه با آلودگی کم – متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها