دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 878، خرداد 1379 
2. بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی


5. بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی


6. بررسی ساختار توده های طبیعی راش در جنگل خیرودکنار (بخش گرازبن)

اصغر فلاح؛ محمود زبیری؛ محمدحسین جزیره ای؛ محمدرضا مروی مهاجر