دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 878، خرداد 1379 
بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی


بررسی ساختار توده های طبیعی راش در جنگل خیرودکنار (بخش گرازبن)

اصغر فلاح؛ محمود زبیری؛ محمدحسین جزیره ای؛ محمدرضا مروی مهاجر