بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

نویسندگان

چکیده

به منظور دستیابی به توان تولیدی رویشگاههای مختلف راش در شرایط متفاوت و تعیین کننده هدف ایده آل در مورد موجودی سرپا در هکتار در مرحله تهیه طرحهای جنگلداری، و پی بردن به این موضوع که آیا حجم سرپا در رویشگاههای مختلف با تغییر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا تغییر می کند یا نه، جنگلهای غرب استان گیلان، به عنوان محل بررسی انتخاب شدند.
دراین منطقه پنج رویشگاه با شرایط متفاوت مطالعه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین میانگین حجم سرپای مناطق مختلف معنی داری وجود دارد. این تفاوت ها در چهار گروه قابل تفکیک است:
گروه اول مناطق با موجودی سرپای خیلی خوب (بیشتر از 500 سیلو در هکتار) شامل مشکلی چال، گروه دوم مناطق با موجودی سرپای خوب (500 – 400 سیلو در هکتار) شامل شاه گرداب، سرنی چال، پیسه سون، و گروه سوم با موجودی سرپای متوسط (400- 300 سیلو در هکتار) که منطقه ورگه دره را در بر می گیرد. گروه چهارم یعنی مناطق ضعیف (کمتر از 300 هکتار) مشاهده نشد.
آنالیز واریانس و آزمون مقایسه میانگین ها نیز معنی دار بودن این اختلافها را تأیید می کند.
بررسی های بیشتر نشان می دهد که مناطقی که دارای جهت شمالی هستند، موجودی سرپای خیلی خوبی دارند و مناطقی که جهت دامنه آنها غربی، شرقی و شمال غربی است موجودی خوب و جهت شمال شرقی دارای موجودی متوسط هستند. تأثیر ارتفاع از سطح دریا در محدوده مورد بررسی (1050 تا 1450متر) نیز معنی دار است.

کلیدواژه‌ها