بررسی ساختار توده های طبیعی راش در جنگل خیرودکنار (بخش گرازبن)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ساختار توده های طبیعی راش در جنگل خیرودکنار (بخش گرازبن) چهارقطعه نمونه یک هکتاری در جنگل مذکور انتخاب شد و مشخصه های توده جنگلی از قبیل ترکیب گونه ها، تعداد، سطح مقطع برابر سینه و حجم در هکتار بدست آمد. در مرحله بعد ابر نقاط تعداد در طبقات قطری ترسیم گردید. با توجه به اینکه ابر نقاط بدست آمده حالت کم شونده دارد، عملکرد مدل برای ارائه بهترین برازش در ابر نقاط، مورد آزمون قرار گرفت. مدل های آزمایش شده عبارت بودند از: مدل رگرسیونی ساخته شده، توزیع بتا، توزیع وایبول، مدل نمائی و مدل توانی. از بین مدل های آزمایش شده سه مدل اولی به ویژه مدل رگرسیونی به خاطر دارا بودن کمترین مقدار در آزمون کی – مربع (X2) مناسب تشخیص داده شد و برای برنامه ریزی و هدایت توده های راش در جنگل خیرودکنار پیشنهاد گردید. نمایش ابر نقاط تعداد در طبقات قطری و مدل های برآورد شده نشانگر ناهمسالی توده های مورد بررسی بودند.

کلیدواژه‌ها