مطالعه اختلاط الیاف سلولز طبیعی با پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص مکانیکی فرآورده های مرکب حاصل

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی امکان استفاده از الیاف سلولزی در ساخت فرآورده های مرکب الیاف – پلی اتیلن سنگین، سه نوع الیاف؛ آلفا سلولز خالص، الیاف خام چوب و الیاف کاغذ باطله در چهارسطح 10، 20، 30 و40 درصد وزنی الیاف با پلی اتیلن سنگین مخلوط شدند. اسید مالئیک نیز به عنوان ماده سازگارکننده در دو سطح 0و20 درصد به ترتیب اضافه شد. همچنین DCP (دی کمیل پروکسید) به عنوان عامل افزایش سطح مشترک با مواد مخلوط گردید. نتایج حاصله نشان داد که مقاومت به ضربه، مدول الاستیسیته و تغییر طول در شکست (ازدیاد طولی) با افزودن ماده سلولزی کاهش و مقادیر مقاومت کششی و سختی افزایش یافته اند. در بین سه نوع الیاف سلولزی بهترین خواص در مواد مرکب دارای آلفا سلولز و در درجه بعدی الیاف کاغذ باطله بود. از آنجایی که تفاوت بین این دو نوع الیاف معنی دار نبود، به علت ارزانتر بودن الیاف کاغذ باطله نسبت به آلفا سلولز، استفاده از کاغذ باطله در ساخت فرآورده های الیاف – پلی استیلن سنگین توصیه می گردد. با توجه به معنی دار نبودن کاهش خواص در اثر افزایش درصد الیاف در بعضی موارد و حتی گاهی افزایش خواص در اثر افزایش درصد الیاف در موارد دیگر، 30 درصد الیاف در کاربرد توصیه می گردد. اسید مالئیک نیز به عنوان سازگارکننده پلیمر و الیاف سلولزی به میزان 2% پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها