اسیدولیزلیگنین کرافت پهن برگان در حضور نوکلئوفیل ها

نویسندگان

چکیده

تجزیه لیگنین صنعتی به فرآورده های غیرپلیمری، بویژه فنول ها، همواره مورد توجه بوده است. بر سر راه انجام این تجزیه دو مانع عمده وجود دارد: ساختار ماکرومولکولی لیگنین و وجود گروه های غیر فنولی در واحدهای ساختاری فنیل پروپانی لیگنین. این ویژگی ها، واکنش پذیری لیگنین را کم می کند و گسست پیوندهای –B آریلوکسی و تشکیل فنولها را دشوار می سازد.
در این تحقیق، با انجام واکنشهای اسدولیز درحضور نوکلئوفیل های قوی و مناسبی همچون فنول ها و تیواتانول، فرآورده های روغنی شکلی از لیگنین کرافت پهن برگان به دست آمده که مطالعات اسپکتروسکپی، بویژه GC-MS، نشان می دهد این روغن ها عمدتاً مخلوطی از فنول ها هستند.

کلیدواژه‌ها