بررسی ساخت فرآورده های مرکب الیاف چوب – پلی استر با استفاده از الیاف بازیافتی کاغذ روزنامه

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از الیاف بازیافتی روزنامه – به عنوان تقویت کننده پلی استرهای غیر اشباع – جهت تولید فرآورده های مرکب الیاف چوب – پلاستیک انجام شد. دو هدف مهم در این تحقیق مدنظر بود: یکی مقایسه بین خواص پلی استر غیراشباع تقویت نشده و تقویت شده با الیاف، و دیگری مطالعه اثر سیلان به عنوان عامل جفت کننده و درصد الیاف به عنوان تقویت کننده بر روی خواص فرآورده فوق.
شش تیمار مختلف از پلی استر و الیاف تهیه شد. یکی از آنها پلی استر خالص، چهار تیمار دیگر حاوی 15، 10،5 و 20 درصد الیاف آغشته به سیلان و تیمار آخری حاوی 10 درصد الیاف بدون سیلان بود. همه تیمارهای فوق بدون استفاده از حرارت خارجی و تنها با بکارگیری فرآیندهای شیمیایی و روش قالب گیری تهیه شدند. مقاومت های مکانیکی (کشش، خمش و ضربه) فرآورده های مرکب اندازه گیری شد. نتایج آزمایشها به طور کلی نشان دهنده بهبود خواص پلی استر در اثر تقویت با الیاف بازیافتی کاغذ بود. روند افزایش بهبود تا درصد معینی از افزایش الیاف (در این تحقیق 15 درصد) ادامه داشت و بیشتر از آن اثر منفی بر روی خواص فرآورده گذاشت. همچنین استفاده از سیلان موجب بهبود خواص فرآورده مرکب گردید.

کلیدواژه‌ها