دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 864، فروردین 1379 
زیتوده گیاهان آبزی چیره در تالاب هشیلان

محمود کرمی؛ بهرام زهزاد؛ محمدابراهیم پور کاسمانی