نویسنده = ���������������� ������������
بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت‌های افرا پلت (Acer velutinum Boiss)

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی


رشد و استقرار نهال دست‌کاشت راش در محوطه‌های برش

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

محمدرضا پورمجیدیان؛ حمید غیاث‌الدین؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ شهره عامی


اثر ارتفاع از سطح دریای مبدا بذر بر رویاندن بذر بارانک

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

کامبیز اسپهبدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری نیا؛ یحیی دهقان شورکی


تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت

دوره 57، شماره 2، مهر 1383

مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ سیف ا.. صباغ


بررسی اثرهای عمق کاشت و پوشش حفاظتی خاک در رویاندن بذر بارانک در نهالستان های کوهستانی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381

کامبیز اسپهبدی؛ حسین میرزائی ندوشن؛ سیدفضل الله عمادیان؛ سیف الله صباغ؛ سعید قاسمی