بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت‌های افرا پلت (Acer velutinum Boiss)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تنوع جغرافیایی بین جمعیت‌ها و تعیین مهم ترین صفات مورفولوژیکی گونه پلت، نتاج 11 جمعیت این گونه از استان مازندران،در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در نهالستان کوهستانی اوریملک (منطقه دودانگه شهرستان ساری) مورد ارزیابی واقع شد. از هر نهال تولید شده 15 صفت مورفولوژیکی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که طول ساقه با شمار برگ و سطح فتوسنتزی, رویش قطری با وزن برگ، وزن ساقه و سطح فتوسنتزی و شمار برگ با سطح فتوسنتزی همبستگی معنی‌دار داشتند. در تجزیه به مولفه‌های اصلی(PCA)، 4 مولفه اول 85 درصد از کل واریانس متغیرها (صفات) را توجیه کردند. وزن برگ, بیوماس کل، وزن ساقه، قطر نهال , سطح فتوسنتزی مهم ترین نقش را در تبیین مولفه اول داشتند. در حالی که در مولفه دوم وزن ریشه و نسبت مساحت برگ به وزن برگ مهم تر بودند. نتایج بدست آمده از تجزیه خوشه‌ایی (روشWard) جمعیت‌ها را در 3 خوشه متفاوت قرار داد. جمعیت‌های موجود در خوشه اول دارای بیشترین میزان نسبت وزن برگ به بیوماس کل بوده‌اند. جمعیت‌های موجود در خوشه دوم دارای میزان بیوماس کل و سطح فتوسنتزی بیشتر از سایر جمعیت‌ها بوده‌اند. در خوشه سوم، طول ساقه، میزان بیوماس کل و وزن برگ در مقایسه با سایر جمعیت‌ها کمتر بوده است. به طور کلی با توجه به اینکه در اغلب صفات بررسی شده جمعیت‌های خوشه دوم نسبت به جمعیت‌های سایر خوشه‌ها ممتاز می‌باشند. لذا به منظور تولید نهال در نهالستان مورد بررسی (اوریملک سنگده) در صورت ضرورت و بعد از جمعیت‌های بومی‌(محلی) این جمعیت‌ها (خوشه دوم) می‌توانند توصیه شوند.

کلیدواژه‌ها