بررسی اثرهای عمق کاشت و پوشش حفاظتی خاک در رویاندن بذر بارانک در نهالستان های کوهستانی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بالا بردن درصد موفقیت رویاندن بذر و تولید نهال گونه بارانک در نهالستان های واقع در ارتفاعات کوهستانی، و نهالستان های اوریملک شرکت سهامی چوب فریم انجام شد. عامل های مورد تحقیق شامل پوشش حفاظتی خاک خزانه در دو سطح (بدون پوشش و با پوشش) و عمق کاشت بذر در 3 سطح شامل عمق های 5/1، 5/2، 5/3 سانتی متری بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین دو سطح تیمار پوشش خاک اختلاف معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد. میانگین تعداد بذرهای سبزشده در حالتی که سطح خزانه با استفاده از مالچ های گیاهی در زمستان محافظت می شد، تقریبا دو برابر حالتی بود که سطح خزانه عریان بود. با این حال زمانی که سطح خاک خزانه از خزه پوشیده بود، بین عمق های مختلف کاشت معنی داری نشد، ولی در حالتی که خاک عریان بود اختلاف معنی داری در سطح 5% بین عمق های 5/1 و 5/2 سانتی متری مشاهده گردید. با توجه به نتایج آزمون دانکن، هر 3 تیمار عمق کاشت مربوطه به کرت های پوشیده از مالچ و تنها عمق 5/3 سانتی متری کرت های عریان، به عنوان بهترین تمیارهای تحقیق، در یک گروه قرار گرفتند و اختلاف آنها با عمق های 5/1 و 5/2 سانتی متری کرت های بدون پوشش معنی دار شد.

کلیدواژه‌ها