اثر ارتفاع از سطح دریای مبدا بذر بر رویاندن بذر بارانک

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر منشا بذر بارانک در رویاندن بذر ، زنده‌مانی و رویش نونهال‌های بارانک، در دو رویشگاه اشک (ارتفاع از سطح دریا 2100 الی 2300) و سنگده ( ارتفاع 1700 الی 1800 متر )، از 40 پایه بارانک در طبقات قطری مختلف، میوه جمع‌آوری شد. بذور از میوه خارج، و برای هریک از پایه ها، 200 بذر در 100 حلقه گلدان پلاستیکی در نهالستان اوریملک چوب فریم (ارتفاع 1550 متر) کاشته شدند. در بهار سال اول میزان بذرهای جوانه‌زده یادداشت شد. زنده‌مانی و رویش ارتفاعی نونهال‌ها نیز بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مبدا بذر، روی جوانه‌زنی بذر در سطح 05/0p< معنی‌دار است. جوانه‌زنی بذرهای پایه‌های مادری مبدا اشک (ارتفاعات بالاتر) بیشتر از جوانه‌زنی بذرهای پایه‌های مادری مبداء سنگده بود. همچنین اثر مبدا بذر روی زنده‌مانی در سطح 05/0p< و رویش ارتفاعی نونهال‌های تولیدشده در سطح 01/0p< معنی‌دار بود. زنده‌مانی و رویش ارتفاعی نونهال‌های حاصل از بذور پایه‌های مادری مبدا سنگده (ارتفاعات نزدیک به نهالستان) از زنده‌مانی و رویش ارتفاعی نونهال‌های حاصل از بذور پایه‌های مادری مبدا اشک بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها