بررسی و مقایسه تنوع گونه‌های چوبی در جنگل‌کاری‌های 15 ساله افرا پلت در عرصه‌های پایین بند جنگل‌های چوب و کاغذ مازندران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تنوع رستنی‌های چوبی در چهار عرصه جنگل‌کاری 15 ساله افرا پلت در جنگل‌های پایین بند حوزه صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد. در هر یک از قطعه‌های جنگل‌کاری سه پلات‌ 20*20 متر مربعی و یک پلات‌ نیز به‌عنوان شاهد در عرصه جنگل طبیعی پیرامون آنها پیاده شد. نوع گونه و تعداد رستنی‌های چوبی در هریک از پلات‌‌ها شمارش شده و قطر و ارتفاع گونه‌های زادآوری شده با ارتفاع بیش از 3/1 متر مورد اندازه گیری قرار گرفت. تنوع گونه‌ای با استفاده از تابع شانون وینر و شاخص یکنواختی و غنا به ترتیب با استفاده از شاخص‌های سیمپسون و منهینیک بررسی شد. نتیجه‌این بررسی نشان می‌دهد که حدود 18 گونه درختی و درختچه‌ای در عرصه‌های دست کاشت بطور طبیعی ظاهر شده اند. نتایج بررسی در رویشگاه‌های نوده و تلوکلا نشـــان می‌دهد از نظـر میزان شاخـص تنــــوع شانون وینر تفاوت معنی‌دار آماری بین منطقه‌های جنگل‌کاری شده با گونه افرا پلت و جنگل طبیعی منطقه وجود ندارد ولی در رویشگاه‌های افراتخت و پهنه کلا بین میزان شاخص تنوع شانون وینر در منطقه جنگل‌کاری با گونه افراپلت و جنگل طبیعی منطقه تفاوت معنی‌دار وجود دارد و در زمینه شاخص‌های غنا و یکنواختی در کلیه رویشگاه‌های مورد بررسی تفاوت معنی‌دار آماری بین مناطقه‌های جنگل‌کاری شده با گونه افرا پلت و جنگل طبیعی منطقه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها