ارزیابی کارآیی باندهای طیفی ماهوارة لندست TM در مطالعات کویرهای ایران

نویسنده

چکیده

روش های متعددی برای انتخاب بهترین ترکیب باندی به منظور استخراج اطلاعات از داده های ماهواره لندست پیشنهاد شده است.در این تحقیق داده های TM ماهواره لندست مربوط به پدیده های مختلف زمینی چهار منطقه کویری ایران مورد ارزیابی قرارگرفت. برای انتخاب ترکیب باندی مناسب‘ از روش های ماتریسی همبستگی‘ تعیین حد شاخص مطلوب(OIF) ‘ تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و تجزیه و تحلیل نمودار دوبعدی داده ها استفاده گردید.
نتایج حاصل نشان داد که انتخاب مناسب ترین باندها نه تنها بستگی به شرایط اقلیمی و منطقه جغرافیایی دارد بلکه بستگی زیادی به شرایط خاک و همچنین تاریخ داده های ماهواره ای و نوع استفاده از اراضی دارد.
بر اساس نتایج حاصل برای استفاده مؤثر از داده های ماهواره ای ‘ انتخاب باندهای مطلوب باید با توجه به واحدها و پدیده های مختلف موجود در منطقه از قبیل اراضی لخت و یا مناطق تحت پوشش گیاهی صورت گیرد.
نتایج حاصل نشان داد که باند حرارتی حاوی اطلاعاتی است که می تواند مکمل باندهای انعکاسی باشد. همچنین می توان نتیجه گرفت که درمطالعات مناطق گسترده کویری‘قدرت تفکیک زمینی ممکن است اهمیت کمتری نسبت به قدرت تفکیک طیفی داشته باشد. بنابراین‘ ارزیابی میزان اطلاعات باند حرارتی برای طبقه بندی تصاویر ماهواره اهمیت ویژه ای دارد.

کلیدواژه‌ها