تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش با استفاده از روش AHP

نویسندگان

چکیده

تعیین شاخص های موثر در تصمیم گیری برای انتخاب محل استقرار بهینه واحدهای صنعتی در هر کشور حایز اهمیت فراوان است. برای شناسایی شاخص های تاثیر گذار در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش، چهار واحد مهم در استان های گیلان، مازندران، قزوین و همدان مورد ارزیابی قرار گرفتند. این شاخص ها به پنج گروه عمده اقتصادی و مالی، مواد و محصول، زیرساختی، فنی و انسانی، قوانین و مقررات و بیست و پنج زیرشاخص تقسیم گردیدند. درجه اهمیت (وزن) این زیرشاخص ها با اخذ نظرات از کارشناسان کلان نگر در بخش صنایع چوب و استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتب (AHP) و تصمیم گیری گروهی تعیین گردید. نتایج نشان می دهد از بین بیست و پنج زیرشاخص تاثیرگذار در انتخاب محل استقرار واحدها، به ترتیب زیرشاخص های هزینه خرید ماده اولیه، اطمینان از عرضه ماده اولیه و کیفیت ماده اولیه با درجه اهمیت های 155/0، 146/0، 095/0، و شاخص تسهیلات اعطایی با درجه اهمیت 093/0 در بالاترین اولویت ها قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها