بررسی مقدمای استقرار درختان مقاوم به خشکی در منطقه پیسوما

نویسندگان

چکیده

به منظور مقایسه استقرار گونه های درختی مقاوم به خشکی در رویشگاه های نیمه خشک جنگلی مازندران هفت گونه درختی سوزنی برگ و پهن برگ شامل: کاج بروسیا، سرو نقره ای، اقاقیا، سرو چهارپر، داغداغان،آیلان یا عرعر و سرو زربین در منطقه پیسوما واقع در حوزه رودخانه "تجن" از سال 1369 در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. درصد زنده مانی، میانگین قطر یقه، میانگین ارتفاع و متوسط درصد شادابی تیمارها پس از اندازه گیری های سالانه، به عنوان متغیر تعیین گردیدند. متغیرها در سال آخر مرحله استقرار (سال پنجم) با استفاده از داده های آماری طرح، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین تیمارهای مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد. آزمون مقایسه ای دانکن با دقت 95 درصد مشخص نمود که در منطقه پیسوما، گونه سرو نقره ای، "موفق" و گونه های داغداغان و کاج بروسیا، "امیدبخش" و گونه های اقاقیا، آیلان و زربین، "بینابین" و سرو چهارپر در این مرحله "ضعیف" جواب داده است.

کلیدواژه‌ها