نویسنده = ��������������������� �����������������
بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTER جهت تهیه نقشه تراکم جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های مریوان)

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

ناصر احمدی‌ثانی؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ محمود زبیری؛ علی فرزانه


بررسی قابلیت تصویر ماهواره لندست 7 برای تهیه نقشه گستره جنگل

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

امید رفیعیان؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ منوچهر نمیرانیان


مسیریابی بر اساس اصول زیست‌محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جاده پارچین در شرق تهران)

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

علی‌اصغر درویش‌صفت؛ هما احمدی؛ مجید مخدوم؛ شیرین ابوالقاسمی