تعیین ارزش اقتصادی اراضی طبیعی حومه شهرها برای برنامه‌ریزی گردشگری با استفاده از روش هزینه دسترسی: بررسی موردی پارک "قلعه دره سی"، آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف ارزش گذاری اقتصادی تخصیص زمین به گردشگری در منطقه مورد بررسی انجام شده است. منطقه مورد بررسی پارک ” قلعه دره سی“ به مساحت 5/4 هکتار در حومه شهر کلیبر از توابع استان آذربایجان شرقی است. به‌این منظور از” روش هزینه دسترسی“ برای تعیین ارزش اقتصادی زمین پارک یاد شده استفاده شده است. اطلاعات مربوط به بازدیدکنندگان پارک نیز از راه توزیع پرسشنامه بدست آمده است. ناحیه‌های اطراف پارک بر پایه مبادی سفر و هزینه دسترسی به پارک به ناحیه‌های هم‌مرکزی تقسیم و تابع خواسته مراجعه کنندگان نسبت به هزینه دسترسی بر پایه تعداد بازدیدکننده از هر زیرناحیه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت ساکن در آن ومبلغ هزینه مسافرت برآورد شده است. با در نظر گرفتن ورودیه‌ای فرضی و استفاده از تابع خواسته بازدیدکنندگان به هزینه دسترسی، تعداد بازدیدکنندگان مورد انتظار در ورودیه‌های مختلف برآورد شده است. تابع خواسته پارک بر پایه تعداد بازدیدکننده مورد انتظار و مبالغ مختلف ورودیه‌های فرضی هم برای گردشگران آخر هفته و هم برای بازدیدکنندگان آثار تاریخی محاسبه شده و با محاسبه انتگرال توابع خواسته یاد شده نیز ارزش اقتصادی پارک محاسبه شده است. با محاسبه درآمد خالص مورد انتظار در هر هکتار از پارک و درآمد خالص مورد انتظار به ازای هر میلیون ریال سرمایه‌گذاری در پارک، این کاربری با سایر کاربری‌های منطقه مقایسه شده است. گرچه پارکداری نسبت به سایر کاربری‌ها درآمد بیشتری دارد با این وجود تمایل بخش خصوصی به فعالیت در زمینه‌های مربوط به گردشگری ناچیز است که از محدودیت توان سرمایه‌گذاری و حجم بالای سرمایه مورد نیاز در پارکداری ناشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها