بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTER جهت تهیه نقشه تراکم جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های مریوان)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت تصویرهای ماهواره‌ای ASTER برای تهیه نقشه تراکم جنگل‌های زاگرس است. بدین منظور تصویرهای سنجنده ASTER از منطقه مریوان واقع در استان کردستان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خطاهای رادیومتری مانند راه راه شدگی در داده‌ها دیده نشد. تصحیح هندسی داده‌ها‌ همراه با رفع اثر پستی و بلندی با خطای RMSe زیر یک پیکسل انجام شد. عملیات بارزسازی مانند تحلیل مولفه‌های اصلی، نسبت گیری‌های مختلف، شاخص‌های گیاهی با کاهش اثر خاک انجام و باندهای مصنوعی بدست آمده در تجزیه و تحلیل‌ها وارد شدند. برای تجزیه و تحلیل تصویرهای ماهواره‌ای از خوارزمی‌های طبقه‌بندی نظارت شده کمینه فاصله از میانگین، بیشینه احتمال و همچنین روش طبقه‌بندی فازی بهره گیری شد. نمونه‌های تعلیمی‌مناسب با پراکنش خوب برای طبقه های تراکمی تهیه شدند. طبقه‌بندی به دو حالت چهار و سه طبقه‌ای انجام شد. به منظور برآورد صحت نقشه تراکم بدست آمده از طبقه‌بندی تصویرهای ماهواره‌ای، واقعیت زمینی برای کل‌منطقه مورد بررسی با بهره گیری از عکس‌های هوایی تهیه شد. بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب به میزان 5/65 و 7/48 درصد در طبقه‌بندی چهارکلاسه‌ای و 5/68 و 5/51 درصد در طبقه‌بندی سه کلاسه‌ای با طبقه‌بندی کننده بیشینه احتمال و با مجموعه شش باندی بدست‌ آمد. بر پایه نتایج این بررسی و بررسی های پیشین مشخص شد که اختلاط طیفی پوشش گیاهی زمینه و نیز سهم زیاد خاک و پوشش زمینه در بازتاب ثبت شده, به ویژه در طبقه‌های تنک‌تر, اصلی‌ترین مشکل در انجام این گونه بررسی ‌ها در منطقه های جنگلی با پوشش تنک می‌باشد. در کل می‌توان بیان داشت که صحت کلی5/68 درصد و ضریب کاپای کلی 5/51 درصد، با وجود مشکلات یاد شده، کل داده‌ها، روش‌های پردازش و تجزیه و تحلیل انجام گرفته ، نتیجه به نسبت مطلوبی است.

کلیدواژه‌ها