بررسی قابلیت داده‌های سنجنده +ETM ماهواره لندست 7 در برآورد موجودی سرپای توده‌های راش (مطالعه موردی: جنگل‌های سنگده)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی قابلیت داده‌های سنجنده +ETM ماهواره لندست 7 در برآورد موجودی سرپای توده‌های راش، داده‌های رقومی‌این سنجنده مربوط به خرداد 1380 مورد استفاده قرار گرفتند. این پژوهش در استان مازندران و در جنگل‌های سنگده تحت پوشش شرکت چوب فریم و در وسعتی بیش از 2000 هکتار انجام شد. تطابق هندسی تصاویر به روش Orthorectification و ارزیابی آنها با استفاده از لایه‌ بُرداری جاده‌ها انجام گرفت. جهت بررسی رابطه بین مشخصة موجودی سرپا و داده‌های رقومی‌در باندهای طیفی، تعداد 95 قطعة نمونة زمینی به صورت انتخابی و به ابعاد 60×60 متر برداشت شدند. برداشت نمونه‌ها از توده‌های راش خالص واقع در دامنه‌هایی با جهت شمالی صورت گرفت. در محل قطعه‌های نمونه قطر برابر سینة درختان قطور‌تر از 5/12 سانتی متر اندازه‌گیری و حجم سرپای درختان بر پایه جدول‌های تاریف برآورد شد. همچنین مختصات مراکز قطعه‌های نمونه با GPS تعیین و بر پایه آنها نقشه رقومی‌قطعه‌های نمونه تهیه شد. با استفاده از این نقشه‏ داده‌های رقومی‌متناظر با قطعه‌های نمونه از باندهای طیفی استخراج شد. انطباق لایة بُرداری جاده‌ها با مسیرهای متناظر بر روی تصاویر تطابق یافته و خطای 58/0 پیکسل بیانگر تصحیح هندسی مطلوب تصاویر در این پژوهش بود. بررسی‌های آماری برای تعیین رابطه بین مشخصه یاد شده با ارزش‌های رقومی ‌باند‌های طیفی صورت گرفت. بر پایه شاخص همبستگی پیرسن، داده‌های باند4 (مادون قرمز نزدیک) و باند 4 ادغام یافته با باند Pan، بیشترین میزان همبستگی را با موجودی سرپا به ترتیب 70/0- r=و 72/0- r=، (P<0.01) نشان داده‌اند. در تحلیل رگرسیونی بیشترین میزان ضرایب همبستگی در مدل‌های خطی ساده و سهمی ‌با لگاریتم موجودی سرپا برای باند4 به ترتیب برابر با 74/0- =B و 77/0-=r و برای باند 4 ادغام یافته به ترتیب 76/0- و 80/0- کسب شدند.

کلیدواژه‌ها