نویسنده = داود پارسا پژوه
بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

هادی رحمانی؛ سعید امیری؛ داود پارسا پژوه؛ علی رفیقی


بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

علی اکبر عنایتی؛ رضا ابراهیمی مجدر؛ حسین رسالتی؛ داود پارسا پژوه


تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

حمیدرضا تقی یاری؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی؛ سعید امیری


مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

نوشین طغرایی؛ داود پارسا پژوه؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سودابه علی احمد کروری