نویسنده = ������������ �������� ����������
مطالعه بافت‌شناسی ساختار بیضه و چرخه تولیدمثل جنس نر سس ماهی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

سهیل ایگدری؛ باقر مجازی امیری؛ علیرضا میرواقفی


القای رسیدگی اووسیت‌های تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

برزان بهرامی کمانگر؛ باقر مجازی امیری؛ محمدجواد رسایی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی


نگهداری تخمک لقاح‌نیافته قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss) در محیط‌های مایع تخمدانی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

حمید نیک‌سیرت؛ کوروش سروی مغانلو؛ باقر مجازی امیری؛ آزاده هاتف؛ علی پاشازانوسی؛ محسن میار نعیمی