القای رسیدگی اووسیت‌های تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، برای بررسی چگونگی دخالت محور رشد در رسیدگی جنسی تاس ماهی ایرانی، به بررسی in vitro اثر فاکتور رشد شبه انسولین- یک (IGF-I) در القای رسیدگی اووسیت‌ها و مقایسه آن با اثر هورمون استرویید جنسی DHP، هورمون گنادوتروپین انسانی (hCG ) و هیپوفیز تاس ماهی ایرانی پرداخته شد. همچنین اثر استفاده از این فاکتور به‌عنوان پیش‌تیمار هورمون‌های DHP و hCG در القای رسیدگی جنسی اووسیت‌های تاس ماهی ایرانی که با پدیده GVBD همراه است، مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی‌ها بر روی دو دسته اووسیت تاس ماهی ایرانی در دو مرحله رسیدگی جنسی متفاوت با توجه به موقعیت هسته آنها (07/0PI< و 1/0PI>) انجام شد. در هر دو موقعیت هسته‌ای، IGF-I در مقادیر استفاده شده GVBD را القا کرد. میزان القای GVBD توسط IGF-I در مقادیر ng/ml 10 و 100 بیش از میزان القای آن توسط DHP در مقدار ng/ml 10 در موقعیت غشایی (07/0PI<) بود. در موقعیت هسته در حال مهاجرت (1/0PI>) نیز مقادیر ng/ml 100 و 1000 IGF-I دارای تأثیر بیشتری نسبت به مقادیر ng/ml 10 و 100 DHP بود. در عین‌حال مقدار ng/ml 1000 DHP در هر دو موقعیت هسته‌ای بیشترین میزان تاثیر در القای GVBD داشت. مقدار ng/ml 10 IGF-I در موقعیت هسته غشایی و مقادیر 100 و 1000 آن در موقعیت هسته در حال مهاجرت دارای تأثیر بیشتری در القای GVBD نسبت به مقادیر استفاده شده hCG بوده است. هیپوفیز در هر دو موقعیت هسته‌ای دارای تأثیر بیشتری نسبت به مقادیر استفاده شده IGF-I داشت. پیش‌تیمار کردن اووسیت‌ها با IGF-I در مقادیر ng/ml 100 و 1000 نسبت به عدم پیش‌تیمار آنها با IGF-I میزان القای GVBD را پس از تیمار اووسیت‌ها با DHP در غلظت ng/ml 100 در هر دو موقعیت هسته‌ای افزایش داد. این تأثیر در مورد hCG فقط در مرحله هسته در حال مهاجرت با مقدار ng/ml 1000 IGF-I و در مقادیر IU/ml 100 و 1000 hCG دیده شد (05/0P<). نتایج این تحقیق برای اولین بار در یک گونه ماهی غضروفی استخوانی نشان داد که IGF-I در القای رسیدگی جنسی اووسیت‌ها مؤثر است. همچنین نتایج نشان داد که IGF-I می‌تواند به‌طور مستقیم و همچنین در ارتباط با سایر هورمون‌های محور رسیدگی جنسی، القای GVBD را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها