نگهداری تخمک لقاح‌نیافته قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss) در محیط‌های مایع تخمدانی

نویسندگان

چکیده

میزان ماندگاری تخمک لقاح‌نیافته ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، خارج از محوطه شکمی توسط استحصال تخمک‌های سه مولد، در سه تیمار متفاوت و برای سه زمان 0، 24 و 48 ساعت در دمای 11-10 درجه سانتی‌گراد تعیین شد. در تیمار اول، 15 میلی‌لیترتخمک از هر مولد دریافت و به‌صورت جداگانه در پلیت‌ها نگهداری شد. در تیمار دوم، از هر مولد 5 میلی‌لیتر تخمک واز مجموع سه ماهی مولد 15 میلی‌لیتر تخمک به صورت مخلوط در هر پلیت ریخته و نگهداری شد. در تیمار سوم، از هر مولد 15 میلی‌لیتر تخمک گرفته شده، در پلیت‌ها به همراه استرپتومایسین سولفات (mg/mL 1/0) و پنی سیلین (Iu/mL 100) نگهداری شد. بیشترین درصد چشم‌زدگی در بین تیمارها متعلق به تیمار حاوی آنتی بیوتیک و در هر سه زمان 0، 24 و 48 ساعت بود. در تمام تیمارها درصد چشم‌زدگی در ساعات 24 و 48 از ساعت صفر بیشتر بود. درحالی‌که در ساعت صفر اختلاف معنی‌داری در درصد چشم‌زدگی بین تیمار تخمک‌های جدا و تخمک‌های مخلوط مشاهده نشد، ولی در ساعات 24 و 48 درصد چشم‌زدگی در تخمک‌هایی که به‌صورت مخلوط نگهداری شده بود، از تخمک‌های نگهداری شده به صورت جدا بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که تخمک‌های لقاح نیافته قزل‌آلای رنگین‌کمان را می‌توان به مدت حداقل 48 ساعت خارج از بدن ماهی در درون مایع سلومیک ،بدون نیاز به فناوری ویژه ای نگهداری کرد.

کلیدواژه‌ها