نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی رابطه پوشش تاجی، شاخ و برگ و یقه گیاهان با تولید مرتع

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

حسین ارزانی؛ مهدی بصیری؛ سمیه دهداری؛ محمدعلی زارع چاهوکی


مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف اندازه‌گیری تراکم

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

محمد موسایی‌سنجره‌ای؛ مهدی بصیری


تعیین مؤثرترین شاخص‌های رویشگاهی برای ارزیابی گون‌زارهای کتیرایی

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

محمدرضا وهابی؛ مهدی بصیری؛ محمدرضا مقدم؛ علی‌اصغر معصومی